Information
På Tredenborgs Camping tillämpas SCRs antagna ordningsregler. Lokalt finns dessutom tilläggsbestämmelser vad gäller t.ex. placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Hänsyn
Tag hänsyn till övriga gäster. Högt ljud från TV eller annat, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till eventuell avhysning från campingen och då sker ingen återbetalning för resterande tid på Tredenborgs Camping. Nattro skall råda mellan 23.00-07.00 då detta är ett område med familjekaraktär.

Placering
Ingen husvagn eller liknande får placeras på campingtomt innan kontakt med Tredenborgs Campings reception. Får man ej plats med bilen så hänvisas man till parkeringen vid huvudbyggnaden. Man får inte ha fler än ett fordon per campingtomt. Undantag kan ske, dock måste man informera receptionen och få godkänt från dem.

Sopor
Sopor slängs i de containrar som finns uppställda bakom receptionen och vid servicehus C. Kod kan fås i receptionen. Bakom receptionsbyggnaden finner ni en mindre sopstation. Här slänger ni bland annat: grillkol i ett oljefat, flaskor och glasburkar i  igloobehållarna och sorterar dem i   färgat och ofärgat. Batterier slängs i brevlådan märkt "batterier" och matavfall slängs i containern då för många gäster blandar matavfall och blandavfall i matavfallskärlen (och då tömmer inte sopbilen dessa). Metall slängs i kärlet "Metall". Även tidningspapper och plast slängs i containern.
Föremål så som trasiga grillar, krukor, trädgårdsmöbler, elektroniska apparater mm skall inte läggas bakom containern i hopp om "någon" tar hand om detta. Dessa skall tas med av er och slängas på sopstationen i Sölve. Öppet alla dagar utom fredagar. 
https://vmab.se/privat/anlaggningar/atervinningscentraler/solvesborgs-atervinningscentral

Hanteringen av sopor är av stor vikt för miljön, campingen och kommunen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar uppsägning.

Fartbegränsning
Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 7km/h. Bilkörning under alkoholpåverkan är absolut förbjudet. Mellan 23:00-7:00 kör vi inte inne på området utan hänvisas till parkeringen vid receptionen. Bommar låses dock aldrig under nätterna. 

Grillning
Öppen eld och engångsgrillar är förbjuden inom campingområdet. Grillning i plåtgrillar på ben är tillåtet. Gäst bör kontrollera om restriktioner gäller på grund av torka etc. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationen.

Hundar
Hundar är välkomna på campingen men de skall alltid hållas kopplade och under uppsikt. Tänk på att skälliga hundar är ett irritationsmoment för andra gäster. Hundlatriner finns uppsatta längs promenadvägen genom campingen, liksom på nedre ängen på Gröna området. Hundbajspåsar finns att köpa i receptionen. Kommunens hundbad ligger i direkt anslutning till campingen och är utmärkt med en skylt. Här liksom i övrigt gäller att hundarna skall vara kopplade, dock behöver de inte vara kopplade när de badar. Hunddusch finns på baksidan av det stora servicehuset. Hundar är alltid välkomna i NyBrygget Café & Bar, både inne och ute. 

Gråvatten skall tömmas vid anordnad plats.

Sanitära byggnader/servicehus
För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Om en olycka inträffar (t.ex. dålig i magen) - måste gäst städa upp efter sig. Alternativt meddela personal om att man är så pass sjuk att man inte klarar städa själv. Man lämnar dock inte "olyckan" till nästa gäst eller personal att städa upp. Detta har vi noll tolerans till. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna, ej heller att cykla, åka sparkcykel eller inlines mm. 
Duschar finns i samtliga servicehus. Nya 5-kronor gäller. 5 kr = 5 minuter. Det går bra att växla i receptionen. Tänk på att varmvattnet kan ta slut tillfälligt vid de tider då många duschar och diskar samtidigt.

Tvättstuga
Tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare, strykbräda och strykjärn finns i servicehus D bredvid köket. Bokning och betalning görs i receptionen där också nyckeln till tvättstugan hämtas. Här kan du även köpa tvätt och sköljmedel i mindre förpackningar. Vi hjälps åt att hålla tvättstugan städad och fräsch. 75 kr för 4 timmar i tvättstugan.

Internet
På campingområdet går det att koppla upp sig kostnadsfritt mot vårt trådlösa nätverk. Lösenord hämtas i receptionen.

Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker och gasolinstallationer skall vara i kontrollerat och föreskrivet skick. Elanslutning är 10 amp, endast godkända elkontakter och sladdar för utomhusbruk.

Var rädd om naturen. Vänligen skräpa inte ner på campingen. Vi hjälps åt att hålla ordning. Campingen ligger på ett biotopskyddat område och det är förbjudet att såga ner grenar, buskar och träd. 


Ordningsreglerna
Dessa finns uppsatta och det är du som gäst som har ansvar för att du tar del av dessa samt följer dem.

Avhysning
Tredenborgs Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom, samt förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäster som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som Tredenborgs Camping ledning eller personal anger.

Vid skada på gästs egendom
Gästen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag.
Vid behov samlas, tillsammans med fastighetsansvarig/föreståndare på Tredenborgs Camping, information och vittnesuppgifter om skadan in. Finns anledning att tro att Tredenborgs Camping kan ha ansvar i skadan anmäls detsamma till Tredenborgs Campings försäkringsbolag. Försäkringsbolagen tar sedan beslut om hur skadan skall regleras. Vid uppenbar försumlighet från Tredenborgs Campings sida så kan Tredenborgs Camping stå för gästens självrisk. Blir parterna ej överens hänvisas ärendet till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, för beslut.

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.

Ansvar
Gästen/beställaren förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på hyresobjektet/området och dess inventarier genom att denne eller någon i dennes sällskap varit vårdslös. Gästen/beställaren är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats vid bokning (turistlogi).

Gästen får heller inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/på tomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om...
- Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/på campingtomten/området.
- Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/på campingtomten/området.
- Stugan/campingtomten/området används till ej tillåtet ändamål.
Om avtalet upphör på grund av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från stugan/campingtomten och gästen äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vid hyra av stuga måste gästen städa ordentligt före avresa. Vid utebliven städning kommer vi att utföra städning på gästens bekostnad på 1000 kr. Om rökförbud inte respekteras i stugan/servicehus eller Glampingtält debiteras 2 500 kr. 

Vid akut sjukdom, brand eller för att tillkalla polis, ring 112.